حجتی: اعتبارات خسارت سیل در ۲ استان پرداخت شده است