اعتبار عمرانی قشم در سال جاری ۴۶۳ میلیارد ریال است