دادخواه: ندیدم کسی با بلیط پشت در ورزشگاه فولادشهر بماند