تمسخر ترامپ در تلویزیون روسیه؛ «استاد معامله»، یک معامله موفق هم نداشته است