سفیر جدید چین استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد

سفیر جدید جمهوری خلق چین رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه ایران کرد.