سفیر جدید چین رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد