ظرفیت فشارهای آمریکا به پایان رسیده است/ مردم به آینده امیدوارند