۲۳ آموزشگاه خراسان جنوبی برای اسکان مسافران تجهیز می شود