معاون استاندار: نمایشگاه مقابله با مواد مخدر در استان سمنان برپا شود