اردن: کنفرانس منامه نمی تواند به نزاع میان فلسطین و رژیم صهیونیستی پایان دهد