بدهی واحدهای صنعتی آذربایجان غربی تا ۸۰ درصد بخشیده می شود