تحریم سلامت ایران به‌معنای تحریم سلامت کشورهای منطقه است