مدیران آکسفام هشدارها درباره رسوایی اخلاقی در هائیتی را نادیده گرفتند