قانون مداری و بی طرفی، دو کلیدواژه اصلی مجریان انتخابات است