مهارت های اخلاقی در کنار مهارت های شغلی آموزش داده شود