توصیه سفیر آلمان در تهران، پس از دیدار روحانی و ماس