توصیه کارشناس ژاپنی به آبه در آستانه سفرش به تهران