آب تا ۳۰ خردادماه برای تکمیل آبیاری کشت گندم تامین می‌شود