مرگ و مصدومیت 380میلیون کارگر در سال بر اثر حوادث کارگاهی/کاهش 69درصدی حوادث در ایران