قلع و قمع ۳۶ مورد بنای احداثی غیرمجاز در اراضی کشاورزی پاکدشت