روسیه: توافق با آمریکا و اسراییل بر سر سوریه و فشار به ایران دروغ است